الگوهای تلاوت مدارس دخترانه 1399

الگو تلاوت رشته قرائت

ردیف

سوره

قاری

دریافت فایل

1

حمد

استاد محمد شحات انور

دانلود

2

شمس

استاد عبدالباسط

دانلود

 

الگو تلاوت رشته ترتیل

ردیف

پایه تحصیلی

دریافت فایل

1

اول

دانلود

2

دوم

دانلود

3

سوم

دانلود

4

چهارم

دانلود

5

پنجم

دانلود

6

ششم

دانلود

 

الگو تلاوت رشته حفظ

ردیف

پایه تحصیلی

دریافت فایل

1

اول

دانلود

2

دوم

دانلود

3

سوم

دانلود

4

چهارم

دانلود

5

پنجم

دانلود

6

ششم

دانلود

 

الگو تلاوت رشته صحت قرائت و معنی نماز

ردیف

مشخصات

دریافت فایل

1

الگو تلاوت رشته صحت قرائت

و معنی نماز

دانلود

آمار سایت