الگوهای تلاوت مدارس دخترانه

الگو تلاوت رشته قرائت

ردیف

سوره

قاری

دریافت فایل

1

حمد

استاد محمد شحات انور

  دریافت فایل

2

شمس

استاد عبدالباسط

  دریافت فایل


 


الگو تلاوت رشته ترتیل

ردیف

سوره

قاری

دریافت فایل

1

جزء
سی

استاد منشاوی

 دریافت
فایل


 


الگو تلاوت رشته حفظ


ردیف

سوره

قاری


دریافت فایل

1

جزء
سی  و سوره ملک

استاد منشاوی

 دریافت
فایل


 

الگو تلاوت رشته صحت قرائت و معنی نماز

دریافت فایل 

 

آمار سایت