دسته: سمعی و بصری

تدریس روش خواندن صداها نزد همزه وصل با روش نمایش پسرانه واحد4

 • ۱۴۰۱-۱۱-۱۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:99%;}

آموزش درس مهربان ترین معلم به همراه بازی-واحد4

 • ۱۴۰۱-۱۱-۰۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:99%;}

آموزش مفهوم درس خانه ما-واحد4

 • ۱۴۰۱-۱۱-۰۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:99%;}

آموزش مبحث تنوین – پایه سوم واحد4

 • ۱۴۰۱-۱۱-۰۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:99%;}

آموزش قرآن (تنوین) در قالب داستان

 • ۱۴۰۱-۱۰-۰۳
 • دیدگاه غیر فعال شده است

آموزش سوره ناس همراه با بازی

 • ۱۴۰۱-۱۰-۰۳
 • دیدگاه غیر فعال شده است
عنوان ۱ از ۶۱۲۳۴۵ » ...آخر »

آمار سایت