الگوهای تلاوت مدارس پسرانه

الگوی قرائت

ردیف

سوره

قاری

دریافت فایل

1

قدر

استاد عبدالباسط

دانلود

2

قدر

استاد شحات

دانلود

3

قدر

استاد منشاوی یک

دانلود

4

قدر

استاد منشاوی دو

 دانلود

5

قدر

استاد مصطفی اسماعیل

 دانلود

6

تین

استاد شحات

 دانلود

7

تین

استاد مصطفی اسماعیل

 دانلود

8

تین

استاد عبدالباسط

 دانلود

9

تین

کامل منشاوی

دانلود 

10

ضحی

استاد شحات

 دانلود

11

ضحی

استاد مصطفی اسماعیل

 دانلود

12

ضحی

استاد عبدالباسط

 دانلود

13

ضحی

استاد منشاوی

دانلود

 

الگوی ترتیل

ردیف

سوره

قاری

دریافت فایل

1

جزء سی

استاد منشاوی

دانلود

2

جزء سی

استاد پرهیزگار

 دانلود

 

الگوی اذان

ردیف

قرائت اذان

دریافت فایل

1

استاد ابوزید

دانلود

2

استاد رضائیان

دانلود

3

استاد سلیمی

دانلود

4

استاد غفاری

دانلود

5

استاد منصوری

دانلود

6

استاد غلوش

دانلود

7

استاد کرمی

دانلود

8

استاد شریف

دانلود

9

استاد سبز علی

دانلود

 

آمار سایت