الگوهای تلاوت مدارس پسرانه

الگوی قرائت

ردیف

سوره

قاری

دریافت فایل

1

قدر

استاد عبدالباسط

دانلود

2

قدر

استاد شحات

دانلود

3

قدر

استاد منشاوی یک

دانلود

4

قدر

استاد منشاوی دو

 دانلود

5

قدر

استاد مصطفی اسماعیل

 دانلود

6

تین

استاد شحات

 دانلود

7

تین

استاد مصطفی اسماعیل

 دانلود

8

تین

استاد عبدالباسط

 دانلود

9

تین

کامل منشاوی

دانلود 

10

ضحی

استاد شحات

 دانلود

11

ضحی

استاد مصطفی اسماعیل

 دانلود

12

ضحی

استاد عبدالباسط

 دانلود

13

ضحی

استاد منشاوی

دانلود

14

احزاب

——-

دانلود

15

بقره

——-

دانلود

 

الگوی ترتیل

ردیف

سوره

قاری

دریافت فایل

1

جزء سی

استاد منشاوی

دانلود

2

جزء سی

استاد پرهیزگار

 دانلود

 

الگوی اذان

ردیف

قرائت اذان

دریافت فایل

1

استاد ابوزید

دانلود

2

استاد رضائیان

دانلود

3

استاد سلیمی

دانلود

4

استاد غفاری

دانلود

5

استاد منصوری

دانلود

6

استاد غلوش

دانلود

7

استاد کرمی

دانلود

8

استاد شریف

دانلود

9

استاد سبز علی

دانلود

 

آمار سایت